Planschade

Planschaderegeling provincie Gelderland

Onafhankelijk adviesbureau SOAZ heeft onderzoek gedaan naar woningen die mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van planschade vanwege de aanleg van de Railterminal Gelderland. Zestien adressen hebben in maart 2020 een concept-advies voor een vergoeding van planschade ontvangen.

Veertig adressen namen deel aan het onderzoek. Dit bestond uit een bijeenkomst waar vragen werden gesteld en een taxatie. Alle veertig deelnemers hebben een concept-advies gekregen. Zestien adressen daarvan ontvingen een concept-advies voor een vergoeding van planschade. Pas als het inpassingsplan RTG wordt vastgesteld, volgt er een definitief aanbod. 

Relevante documenten:

Aankoopregeling gemeente Overbetuwe

Woningeigenaren wiens woning aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de Railterminal Gelderland en die uit het gebied willen vertrekken, kunnen hun woning straks onder voorwaarden verkopen aan de gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze week een voorstel voor een aankoopregeling voorgelegd aan de gemeenteraad van Overbetuwe, met daarin de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. De gemeenteraad van Overbetuwe besluit uiteindelijk over de aankoopregeling.

De regeling die het college van B&W nu voorstelt, houdt in dat inwoners die in aanmerking komen voor de provinciale planschaderegeling (zie hierboven), hun woning ook kunnen verkopen aan de gemeente. Een van de voorwaarden is dat de woning minstens een jaar te koop heeft gestaan voor een reguliere marktprijs en onverkoopbaar is gebleken. De gemeente wil geen eigenaar blijven van de woningen, en zal deze daarom na aankoop weer verkopen. Eventuele winst of verlies is dan voor rekening van de gemeente. 

Het college stelt voor 4 miljoen euro te reserveren voor de aankoopregeling.