Inpassingsplan

Zienswijzetermijn gesloten

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 lag het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Iedereen die dat wilde, kon hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Inmiddels is de zienswijzetermijn gesloten.

We hebben 54 zienswijzen ontvangen, waarvan twintig unieke. Dit zijn er minder dan toen het inpassingsplan voor de eerste keer ter inzage lag in 2019. Er zijn zienswijzen binnengekomen van diverse lokale en provinciale belangengroeperingen, bedrijven, de gemeente Overbetuwe en een aantal omwonenden.

Nieuw ontwerpbesluit Wet natuurbescherming gebieden ter inzage
Van 11 maart tot en met 21 april 2021 ligt de nieuwe ontwerpvergunning Wet natuurbescherming gebieden ter inzage. De ontwerpvergunning uit september 2020 komt te vervallen omdat we de stikstofuitstoot van de Railterminal opnieuw hebben berekend met het vernieuwde AERIUS rekenmodel. 

De provincie verzamelt en bundelt de reacties van de bevoegde overheden op de zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontheffing soorten Wet natuurbescherming en de ontwerpbesluiten voor de Waterwet en Wet geluidshinder. Deze reactienota wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht (zie planning). Alle indieners van een zienswijze krijgen (als de zienswijzenota is vastgesteld) persoonlijk bericht. Waar nodig past de provincie het inpassingsplan aan naar aanleiding van de zienswijzen voordat Gedeputeerde Staten deze naar Provinciale Staten stuurt voor vaststelling.

Hieronder vindt u stap voor stap uitleg over het inpassingsplan. Ook vindt u in de onderliggende pagina's alle documenten. Deze staan ook op een rij onder het kopje Documenten