Inpassingsplan

Inpassingsplan van GS naar PS voor vaststelling

Op dinsdag 18 mei 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten te vragen om het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland vast te stellen. Naar verwachting neemt Provinciale Staten op 7 juli 2021 een besluit over het Inpassingsplan. Wanneer het Inpassingsplan Railterminal Gelderland wordt vastgesteld dan zal het inpassingsplan samen met de gecoördineerde besluiten (inzake de Waterwet, Wet natuurbescherming soorten en gebieden en het Besluit hogere waarden) vanaf 15 juli tot en met 26 augustus 2021 ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet na ongeveer zes maanden uitspraak over eventuele beroepen.

Zienswijzen
Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 lag het ontwerp-inpassingsplan ter inzage. Iedereen die dat wilde, kon hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). We hebben 54 zienswijzen ontvangen, waarvan twintig unieke. Dit zijn er minder dan toen het inpassingsplan voor de eerste keer ter inzage lag in 2019. Er zijn zienswijzen binnengekomen van diverse lokale en provinciale belangengroeperingen, bedrijven, de gemeente Overbetuwe en een aantal omwonenden. De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan. De reactie op de zienswijzen (zienswijzennota) vindt u hier

Nieuw ontwerpbesluit Wet natuurbescherming gebieden
Van 11 maart tot en met 21 april 2021 lag de nieuwe ontwerpvergunning Wet natuurbescherming gebieden ter inzage. De ontwerpvergunning uit september 2020 komt te vervallen omdat we de stikstofuitstoot van de Railterminal opnieuw hebben berekend met het vernieuwde AERIUS rekenmodel. De provincie verzamelt en bundelt de reacties van de bevoegde overheden op de zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontheffing soorten Wet natuurbescherming en de ontwerpbesluiten voor de Waterwet en Wet geluidshinder in een separate reactienota. 

Hieronder vindt u stap voor stap uitleg over het inpassingsplan. Ook vindt u in de onderliggende pagina's alle documenten. Deze staan ook op een rij onder het kopje Documenten