1. Wat is een m.e.r-procedure?

Op 12 november 2019 besloten Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen voor Railterminal Gelderland (RTG). De RTG zorgt namelijk voor een geringe stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving. Door het vervallen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet Provincie Gelderland de effecten van deze stikstofneerslag beoordelen in een zogenaamde ‘passende beoordeling’. Een ‘passende beoordeling’ is het onderzoek dat de effecten van de stikstofneerslag in beeld brengt. Bij een passende beoordeling moeten we een m.e.r.-procedure doorlopen.

Wat is een passende beoordeling?
Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. De overheid heeft voor deze natuurgebieden bepaald wat er moet gebeuren om ze in stand te houden. De RTG zorgt voor een geringe stikstofneerslag op die natuurgebieden. Provincie Gelderland kan niet uitsluiten dat dit gevolgen heeft voor de instandhouding van de gebieden en moet dit dan ook onderzoeken. Dit heet een ‘passende beoordeling’ maken. De passende beoordeling geeft antwoord op de vraag: welk effect heeft de aanleg van de RTG op de instandhouding van de Natura2000-gebieden?

Wat is een milieueffectrapportage?
Bij een passende beoordeling moeten we een m.e.r.-procedure doorlopen. Hiermee brengen we de milieueffecten in beeld van de mogelijke alternatieven voor de Railterminal. Dit betekent dat we dit voor de locatie van de terminal de noord-, midden- en zuid-variant ter hoogte van de Betuwelijn/CUP onderzoeken. Ook voor de ontsluitingsweg worden meerdere mogelijkheden onderzocht. We nemen hiervoor de milieueffectenstudie uit 2017 plus de hierin opgenomen alternatieven als basis.

Er is een verschil tussen de m.e.r. en het MER:

  • de m.e.r. (milieueffectrapportage) is de procedure;
  • het MER (milieueffectrapport) is het eindresultaat.

Hoe verloopt de m.e.r.-procedure?
De m.e.r.-procedure kent vier fasen: de voorbereiding, het onderzoek, de uitwerking en het besluit.

Fase 1: de voorbereiding (eind 2019)
Tijdens de eerste fase leggen we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. De NRD beschrijft het plan van aanpak voor het onderzoek naar de milieueffecten. Ook beschrijft de NRD de alternatieven die in het milieueffectrapport (MER) met elkaar worden vergeleken. De alternatieven uit de milieueffectenstudie uit 2017 zullen hierin opnieuw centraal staan.

Voorafgaand aan de vaststelling hebben belanghebbenden de gelegenheid gekregen om gedurende 6 weken hun reactie in te sturen (officieel heet dit een zienswijze indienen). Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 lag de NRD ter inzage.

Fase 2: het milieuonderzoek en vergelijking alternatieven (voorjaar 2020)
Doel van het milieuonderzoek is om de positieve en negatieve effecten van de alternatieven op hoofdlijnen met elkaar te vergelijken. Daarbij wordt een breed scala aan effecten bekeken, waaronder verkeer, natuur, geluid, lucht, natuur, landschap, archeologie, etc. Wanneer de milieueffecten van de alternatieven zijn onderzocht kunnen deze met elkaar worden vergeleken. De conclusies hiervan nemen we op in het milieueffectrapport (het MER).

Vanuit de eerdere milieueffectenstudie en het ontwerp-inpassingsplan is al veel informatie en zijn onderzoeksresultaten bekend. Provincie Gelderland verwacht daarom niet dat er voor het milieueffectrapport nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. Een uitzondering daarop vormt het onderdeel natuur, waarin de conclusies van de passende beoordeling worden opgenomen.

Fase 3: uitwerkingsfase (medio 2020)
Tegelijkertijd met het besluit over het ontwerp-inpassingsplan hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen over het 'voorkeursalternatief'. Dit is de variant uit het milieueffectrapport die in de afweging van Gedeputeerde Staten het meest recht doet aan de belangen van het milieu, de belanghebbenden en de doelstellingen van het project.

Fase 4: besluitvormingsfase (eind 2020 / begin 2021)
Het ontwerp-inpassingsplan ligt tot en met 21 oktober 2020 samen met het milieueffectrapport, de reactie op de zienswijzen (reactienota) en de passende beoordeling ter inzage, waarna Provinciale Staten een definitief besluit zal nemen over het inpassingsplan. Hierop is beroep bij de Raad van State mogelijk. De onafhankelijke Commissie m.e.r. geeft een advies over het milieueffectrapport. Hiermee eindigt de m.e.r.-procedure.

In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste mijlpalen weergegeven.