2. Wat is een provinciaal inpassingsplan?

Wat is een provinciaal inpassingsplan?
Om de railterminal te kunnen realiseren is een ruimtelijk besluit nodig, een zogenaamd provinciaal inpassingsplan. Een inpassingsplan is hetzelfde als een bestemmingsplan van de gemeente. In zo’n plan staat welke ruimtelijke ontwikkelingen op een bepaalde locatie wel of niet zijn toegestaan. Provinciale Staten neemt een besluit over een inpassingsplan. 

Het inpassingsplan bestaat uit een toelichting, een set planregels, een verbeelding (plankaart) en de bij het plan behorende bijlagen. De planregels en de verbeelding vormen samen het juridische hart van het inpassingsplan. In de toelichting wordt een beschrijving van het plan gegeven en wordt ingegaan op de planologische randvoorwaarden waaraan het plan moet voldoen.

Het inpassingsplan bestaat uit:

Waarom een geactualiseerd inpassingsplan voor de railterminal?
In het voorjaar van 2019 heeft eerder een ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn reacties gekomen (zienswijzen ingediend). Gedeputeerde Staten besloten in het najaar van 2019 om een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen voor de Railterminal Gelderland (RTG). De RTG zorgt namelijk voor een geringe stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving.

Door het vervallen van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) moeten de effecten van deze stikstofneerslag worden beoordeeld in een zogenaamde ‘passende beoordeling’. Een ‘passende beoordeling’ is het onderzoek waarmee de provincie de effecten van de stikstofneerslag in beeld gaat brengen. Bij een passende beoordeling moet de provincie een m.e.r.-procedure doorlopen. Het milieueffectrapport dat de provincie hiervoor opstelt, is onderdeel van het inpassingsplan. Het milieueffectrapport inclusief de passende beoordeling worden samen meegenomen in de besluitvorming over het inpassingsplan. Voor dit milieueffectrapport neemt de provincie de milieueffectenstudie die ze in 2017 maakte als basis.

Het digitale milieueffectrapport geeft op een overzichtelijke manier een duidelijk beeld van de effecten die de railterminal heeft op de omgeving. Natuurlijk kunt u ook het hele rapport downloaden. 

Digitale MER (link)
Milieueffectrapportage (link)