5. Definitief ontwerp en ontsluitingsweg

Inmiddels is het definitief ontwerp voor de toegangsweg en de landschappelijke inpassing gereed. Dit ontwerp kent grote gelijkenis met het ontwerp dat eerder werd gepresenteerd in het ontwerp inpassingsplan 2019. 

Toegangsweg
Voor de railterminal leggen we een aparte toegangsweg aan. Er komt een nieuwe openbare weg ten noorden van de Betuweroute. Deze weg, die parallel aan het spoor loopt, wordt ook de doorgaande route naar Valburg. De nieuwe weg sluit bij de kruising Reethsestraat aan op de Rijksweg Zuid. Om doorstroming en veiligheid van de verschillende verkeersstromen te garanderen, passen we de kruising aan. Gevolg van de nieuwe toegangsweg is dat de Reethsestraat een autoluw karakter krijgt. Bij de toegang tot de terminal hoeven fietsers en vrachtverkeer elkaar niet te kruisen. De kruising met de Reethsestraat krijgt verkeerslichten die de doorstroming regelen. Bij een aanbod van circa 350 extra vrachtwagenritten van en naar de terminal per dag, verwachten we daarbij geen knelpunten.

Landschappelijke inpassing 
Voor een goede inpassing van de weg en terminal leggen we over de hele lengte van de railterminal en toegangsweg een robuuste groenzone met een 5 meter hoge grondwal aan. Deze sluit aan bij het landschap en beperkt de beleving van de bedrijfsactiviteiten en het bestemmingsverkeer. Deze inpassing is ontleend aan het eerder met vele partijen doorlopen gebiedsproces Knoop 38. Waar de wal moet worden onderbroken in verband met kruisende leidingen, plaatsen we zichtschermen.

Railterminal 
De provincie werkt met ProRail (beheerder van spoor en het container uitwisselpunt) en de gemeente Overbetuwe het ontwerp voor de railterminal verder uit. De terminal is feitelijk een langgerekt platform waarop containers op treinen en vrachtwagens worden gelost en geladen. Dit gebeurt met grote heftrucks (reachstackers) of een kraan die over een railbaan beweegt.

Bekijk hier het ontwerp.

Wat zijn de belangrijkste verschillen met het vorige ontwerp?
Het ontwerp dat als basis dient voor het herziene ontwerp-inpassingsplan kent een aantal wijzigingen. De belangrijkste is dat de ontsluiting naar de terminal niet meer wordt uitgevoerd met een rotonde. In plaats daarvan gaan we een afslag aanleggen. Hiermee voorkomen we mogelijk onveilige situaties door het keren van auto’s en vrachtwagens. Met de beschikbare lengte van de toerit naar de terminal wordt doorgaand verkeer niet onnodig gehinderd door wachtende voertuigen. 

Vooruitblik realisatie en aanbesteding 
Het definitief ontwerp vormt de basis om de toegangsweg en de groenzone aan te besteden en te realiseren. Voor de realisatie en exploitatie van de railterminal wordt een separate aanbesteding gehouden waarop geïnteresseerde marktpartijen kunnen inschrijven.