Vaststelling Inpassingsplan RTG

19-5-2021

Op dinsdag 18 mei 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om Provinciale Staten te vragen om het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland vast te stellen.

Provinciaal bestemmingsplan
Voor de aanleg van de Railterminal is een verandering van de ruimtelijke bestemming nodig. Daarvoor heeft de provincie het inpassingsplan Railterminal Gelderland (provinciaal bestemmingsplan) opgesteld. In het najaar van 2020 kon iedereen reageren op het ontwerp-inpassingsplan. Tegelijkertijd kon iedereen reageren op de ontwerp-uitvoeringsbesluiten op grond van de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder. In totaal zijn er 54 reacties (zienswijzen) binnengekomen.
 
De zienswijzen gaan onder andere over nut en noodzaak van de terminal, economische uitvoerbaarheid, capaciteit van de terminal, goede ruimtelijke ordening in relatie tot (milieu)effecten en verkeersveiligheid. De zienswijzen zijn beantwoord in de reactienota. De zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerp-inpassingsplan. De indieners van de zienswijzen krijgen hierover persoonlijk bericht.

Verdere procedure
Naar verwachting neemt Provinciale Staten op woensdag 7 juli 2021 een besluit over het inpassingsplan. De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het inpassingsplan. Wanneer PS het Inpassingsplan Railterminal Gelderland heeft vastgesteld dan ligt het inpassingsplan samen met de gecoördineerde besluiten (inzake de Waterwet, Wet natuurbescherming soorten en gebieden en het Besluit hogere waarden) vanaf 15 juli tot en met 26 augustus 2021 ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet na ongeveer zes maanden uitspraak over eventuele beroepen.

Documenten bij inpassingsplan
Hier vindt u alle documenten die bij de vaststelling van het inpassingsplan horen. 
 
Dit is een bericht van de provincieGelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht