Drie beroepschriften ingediend bij Raad van State

6-10-2021

Provinciale Staten van Gelderland stelden het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland vast op 7 juli 2021. Het inpassingsplan lag ter inzage van 14 juli tot en met 25 augustus 2021. Naast het inpassingsplan lagen ook de vergunning en ontheffing voor de Wet natuurbescherming, de Watervergunning en het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Op het inpassingsplan en bijbehorende besluiten zijn drie beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Naar verwachting doet de Raad van State voor de zomer van 2022 uitspraak over de beroepen.

Eén van de beroepen is ingediend door de gemeente Overbetuwe. De gemeenteraad besloot op 13 juli 2021 in beroep te gaan tegen de railterminal, omdat ze vindt dat de provincie op een aantal punten onvoldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners van Overbetuwe. In het beroepschrift ligt de focus op de onderwerpen verkeersveiligheid, geluid, licht en stikstofdepositie.

De gemeente heeft sinds 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie over de railterminal. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat inwoners van Overbetuwe zo min mogelijk last ervaren van de komst van de railterminal. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over inpassing van de railterminal in het landschap en over een financiële bijdrage van de provincie aan de realisatie van gebiedsmaatregelen. De gemaakte afspraken blijven overeind en staan los van het beroep dat de gemeente nu indient. Dat kan, omdat gemeente en provincie over en weer erkennen dat ze ieder hun eigen rol en eigen verantwoordelijkheden hebben.

De twee andere beroepen zijn ingediend door privépersonen.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht