Nieuw ontwerpbesluit Wet natuurbescherming gebieden ter inzage

9-3-2021

Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer (RIVM) is in het najaar van 2020 een nieuwe versie van het rekenmodel Aerius uitgebracht. In het nieuwsbericht van 17 december jl. hebben we aangegeven dat we de uitstoot van stikstof voor het project Railterminal Gelderland (RTG) opnieuw berekenen met deze nieuwe versie. Inmiddels zijn de resultaten hiervan bekend en beoordeeld in een passende beoordeling. 

De conclusie in de herziene passende beoordeling is dat  er geen zogenaamde ‘significante negatieve effecten’ zijn te verwachten in Natura 2000 gebieden als gevolg van de (geringe) stikstofuitstoot die de RTG veroorzaakt. Dit geldt zowel voor de aanleg, als voor het gebruik van de toekomstige railterminal. Hiermee is een nieuwe vergunning voor de Wet natuurbescherming gebieden aangevraagd. De eerdere vergunningaanvraag is ingetrokken. Dat betekent ook dat het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit voor de Wet natuurbescherming gebieden is komen te vervallen. 

Het nieuwe ontwerpbesluit voor de Wet natuurbescherming gebieden wordt ter inzage gelegd van donderdag 11 maart tot en met woensdag 21 april 2021. Het besluit ligt zowel digitaal als op papier ter inzage bij Provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe.

U kunt alleen een zienswijze op het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming gebieden indienen. Het ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontheffing soorten Wet natuurbescherming en de ontwerpbesluiten voor de Waterwet en Wet geluidshinder hebben in het najaar van 2020 ter inzage gelegen en worden dus niet opnieuw in procedure gebracht. 

Indieners ontvangen een reactie op hun zienswijze op het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming gebieden zodra het definitieve besluit Wet natuurbescherming is verleend. De provincie verzamelt en bundelt de reacties van de bevoegde overheden op de zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan, MER, de ontheffing soorten Wet natuurbescherming en de ontwerpbesluiten voor de Waterwet en Wet geluidshinder. Deze reactienota wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht. 

Gecoördineerde procedure
Het besluit voor de Wet natuurbescherming gebieden maakt onderdeel uit van een zogenaamde gecoördineerde procedure. Dit betekent dat vaststelling van het inpassingsplan, de ontheffing soorten Wet natuurbescherming en de besluiten voor de Waterwet en Wet geluidhinder wachten totdat er ook een definitief besluit over de Wet natuurbescherming gebieden kan worden genomen. 

Naar verwachting neemt Provinciale Staten in de zomer van 2021 een besluit over het inpassingsplan. Tegelijkertijd vindt ook besluitvorming plaats over de andere besluiten door de bevoegde overheden. Het inpassingsplan leggen we gezamenlijk met de andere besluiten ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht