Ontwerp Koninklijk Besluit tot onteigening

22-10-2021

Om de railterminal, toegangsweg en groenwal mogelijk te maken, is het nodig om de benodigde gronden hiervoor tijdig in eigendom te krijgen. De Provincie Gelderland is met de betreffende eigenaren hierover in overleg. Als het niet lukt om overeenstemming te bereiken, dan vragen we de Kroon om deze te onteigenen.  

Onderdeel van de onteigeningsprocedure voor het project Railterminal Gelderland is een Koninklijk Besluit tot onteigening. Het ontwerp daarvan ligt ter inzage van 8 oktober tot en met 18 november 2021. Belanghebbenden kunnen hiertegen schriftelijk of mondeling een bezwaar ('zienswijze’) indienen bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Het ontwerp Koninklijk Besluit en de informatie over de terinzagelegging, over het indienen van een zienswijze en over de hoorzitting vindt u op Overheid.nl

Dit is een bericht van de Provincie Gelderland. 

Terug naar nieuwsoverzicht