Ontwerpbesluit monumentenvergunning ter inzage

30-11-2021

Binnen het plangebied van de Railterminal Gelderland ligt ter hoogte van de toekomstige kruising Reethsestraat en Rijksweg-Zuid een archeologisch rijksmonument. Op deze kruising komt een nieuwe aansluiting voor de toegangsweg naar de railterminal. Daarvoor moet het bestaande kruispunt worden gewijzigd. Bij deze werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord.

Na afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben we bepaald dat voorafgaande aan de werkzaamheden hier onderzoek moet plaatsvinden. Dit doen we met een 'vlakdekkende opgraving'. Hiervoor is een monumentenvergunning nodig van het Rijk, de bevoegde overheid voor deze terreinen. De archeologische opgraving vindt plaats op basis van een programma van eisen. Hierin zijn de eisen en randvoorwaarden voor de manier van opgraving, uitvoering van het onderzoek en vastlegging van de onderzoeksresultaten vastgelegd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap legt van donderdag 2 december 2021 tot en met donderdag 6 januari 2022 het ontwerpbesluit voor de monumentenvergunning voor het project Railterminal Gelderland ter inzage. Iedereen kan binnen deze termijn een reactie indienen (zienswijze) op dit ontwerpbesluit. Hier vindt u alle documenten die bij de terinzagelegging horen. 

Dit is een bericht van Provincie Gelderland. 

Terug naar nieuwsoverzicht