Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming gebieden hier ter inzage

10-3-2021

Gedeputeerde Staten van Gelderland leggen van donderdag 11 maart tot en met woensdag 21 april 2021 het ontwerpbesluit voor de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) in het kader van het project Railterminal Gelderland ter inzage. Iedereen kan binnen deze termijn een reactie indienen (zienswijze) op dit ontwerpbesluit.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten vinden? 
U kunt hier de stukken inzien:

Ontwerp vergunning wet Natuurbescherming - Provincie Gelderland - NIEUW maart 2021 (PDF 578 kB)
Bijlage: AERIUS gebruiksfase (PDF 889 kB)
Bijlage: AERIUS aanlegfase (PDF 515 kB)
Passende beoordeling (PDF 7,3 MB)
Toelichting aanvraag (PDF 110 kB)

Klik hier om alle documenten te zien die bij het ontwerp-inpassingsplan horen. 

Tevens ligt het ontwerpbesluit tijdens die periode op papier ter inzage op de volgende locaties: 

  • Gemeente Overbetuwe, Dorpsstraat 67 te Elst; 
  • Provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem. 

Hier kunnen alle stukken op werkdagen en op de daar gebruikelijke openingstijden worden ingezien.

Hoe kunt u uw reactie indien op het ontwerpbesluit? 
U kunt een reactie (zienswijze) op het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming gebieden indienen. Het ontwerp-inpassingsplan, de MER, de ontheffing soorten Wet natuurbescherming en de ontwerpbesluiten voor de Waterwet en Wet geluidshinder worden niet opnieuw in procedure gebracht. 

U kunt uw schriftelijke reactie onder vermelding van ‘Zienswijze Railterminal Gelderland, zaaknummer 2021-002196’ richten aan: 

  • per e-mail: post@gelderland.nl; 
  • per brief: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

Naast het zaaknummer moet u in uw e-mail of brief vermelden dat uw reactie betrekking heeft op het ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming (gebieden). In verband met verdere correspondentie ontvangen wij graag uw naam en adres.

Mondelinge zienswijze 
U kunt tussen 11 maart en 21 april 2021 ook een mondelinge reactie indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. 

Hoe gaat het verder? 
Alle reacties worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagsinstantie. Het bevoegd gezag betrekt de reacties bij het vaststellen van het definitieve besluit. Tegelijkertijd met het bekendmaken van het definitieve besluit Wet natuurbescherming (gebieden) krijgt iedereen die een reactie heeft ingediend informatie over wat er is gedaan met de reactie. 

Iedereen die een reactie heeft ingediend op het ontwerp inpassingsplan, de MER, de ontheffing soorten Wet natuurbescherming en de ontwerpbesluiten voor de Waterwet en Wet geluidshinder ontvangt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 een (gezamenlijke) reactie op hun reactie. 

Naar verwachting wordt in de zomer van 2021 door Provinciale Staten een besluit genomen over het inpassingsplan. Het inpassingsplan wordt gezamenlijk met de andere besluiten ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State.

Terug naar nieuwsoverzicht