Provinciale Staten stellen inpassingsplan Railterminal Gelderland vast

7-7-2021

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 7 juli 2021 het inpassingsplan Railterminal Gelderland vastgesteld. Het inpassingsplan maakt de aanleg van de railterminal, toegangsweg en landschappelijke inpassing mogelijk. Samen met het inpassingsplan heeft Provinciale Staten ook een besluit genomen over de start van de formele onteigeningsprocedure. 

Achtergrond
Provincie Gelderland wil een aantrekkelijke logistieke corridor realiseren. Door het goed benutten van de Betuweroute, de Waal en de A15 is dit mogelijk. Om de Gelderse Corridor regionaal beter te benutten wil de provincie een railterminal aanleggen, met bijzondere aandacht voor de landschappelijke en verkeerskundige inpassing van de railterminal. Op de Railterminal Gelderland (RTG) kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Hiermee draagt de provincie bij aan een reductie van de CO2-uitstoot door goederenvervoer over het spoor aantrekkelijker te maken. De geplande ligging is direct aan de Betuweroute, nabij Valburg/Elst en buurtschap Eimeren en Reeth.

Ter inzagelegging
Het Inpassingsplan Railterminal Gelderland ligt van 14 juli tot en met 25 augustus 2021 samen met de volgende besluiten ter inzage:

  • Het inpassingsplan Railterminal Gelderland van Provincie Gelderland (met de stukken die daarbij horen zoals het milieueffectrapport);
  • De vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming van Provincie Gelderland;
  • De ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming van Provincie Gelderland;
  • De waterwetvergunning van Waterschap Rivierenland;
  • Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder van de Omgevingsdienst regio Nijmegen.

Alle stukken waren sinds 19 mei 2021 al openbaar om de besluitvorming te kunnen voorbereiden. De stukken liggen vanaf 14 juli 2021 op papier ter inzage bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland en zijn ook digitaal te vinden op deze website.

U kunt vanaf 15 juli tot en met 25 augustus beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hier leest u hoe dat moet. De Raad van State doet na ongeveer zes maanden uitspraak over eventuele beroepen.

Het inpassingsplan met bijbehorende bijlagen vindt u vanaf 15 juli 2021 ook op ruimtelijkeplannen.nl.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland. 

Terug naar nieuwsoverzicht