Vervolg gebiedsmaatregelen

18-5-2021

In juni 2020 heeft het college van Overbetuwe een keuze gemaakt voor gebiedsmaatregelen in het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Het doel van de gebiedsmaatregelen is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers. De keuze van het college is onder meer gebaseerd op gesprekken met betrokken inwoners en andere belanghebbenden.

Voor deze gebiedsmaatregelen stelt de provincie Gelderland 4,5 miljoen euro beschikbaar. Dat was een van de afspraken die de gemeente Overbetuwe maakte met de provincie Gelderland als voorwaarde voor de aanleg van de Railterminal Gelderland.

Vorig jaar hebben provincie en gemeente in aanvullende afspraken vastgelegd dat de provincie het geld beschikbaar stelt op het moment dat het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland onherroepelijk is. In de oorspronkelijke afspraak was dit pas na een onherroepelijke omgevingsvergunning. Wanneer het inpassingsplan onherroepelijk is, hangt af van eventueel in te stellen beroep en behandeling door de Raad van State.

Op dit moment beschikt de gemeente niet over middelen om de benodigde gronden alvast aan te kopen en de realisatie van de gebiedsmaatregelen verder voor te bereiden. Dat betekent dat de gemeente de vervolgstappen voor de realisatie van de gebiedsmaatregelen kan oppakken op het moment dat het inpassingsplan voor de Railterminal onherroepelijk is vastgesteld en de bijdrage van de provincie is ontvangen.

Zodra over het vervolg meer informatie bekend is, informeren we u hierover via deze nieuwsbrief.

Dit is een bericht van de gemeente Overbetuwe.

Terug naar nieuwsoverzicht