Knoop 38

Rond afslag 38 van de A15 gebeurt veel. De A15 en de Betuweroute worden steeds drukker, er is een windmolenpark en er zijn plannen voor meer windmolens. De provincie is van plan hier de Railterminal Gelderland aan te leggen en bedrijventerrein Park15 groeit verder. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het gebied tussen Ressen, Elst, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Nijmegen.

Bundeling projecten en initiatieven: Knoop 38

Reden voor de provincie Gelderland en de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen om deze ontwikkelingen in samenhang op te pakken. Welke knelpunten zijn er, hoe kunnen we die het beste oplossen met oog voor alle, soms tegenstrijdige belangen? En hoe kunnen we zorgen dat de diverse projecten waar mogelijk ook van elkaar kunnen profiteren? Hoe stemmen we de bouwwerkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af? De bundeling aan projecten en initiatieven noemen we Knoop38, verwijzend naar de afslag in de A15.

Voor de diverse projecten gelden verschillende looptijden, bijvoorbeeld vanwege verschillen in complexiteit en beschikbare financiering. Bewoners en andere belanghebbenden worden per project op verschillende manieren betrokken. Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de planvorming van de Railterminal Gelderland. Verder verzorgt zij de ontsluiting en de landschappelijke inpassing: de aanleg van grondwallen en een toegangsweg, de aanpassing van de het kruispunt Rijksweg Zuid, de aansluiting met de Betuweroute en het bouwrijp maken van het terminalterrein. De aansluiting op de Betuweroute wordt gefinancierd door het rijk. Een marktpartij (exploitant) zal de railterminal aanleggen en vervolgens exploiteren. We verwachten dat de railterminal in 2025 in gebruik kan worden genomen.

Gebiedsproces Knoop 38

Met verschillende partijen uit het gebied is het gebiedsproces Knoop 38 doorlopen. Uit dit gebiedsproces is een pakket maatregelen naar voren gekomen. Doel was om de ontwikkeling van Railterminal Gelderland te plaatsen in relatie met de andere ontwikkelingen in het gebied. De maatregelen uit het gebiedsproces dragen bij aan het versterken van de kwaliteit van leven en de omgeving voor de bewoners van het gebied. 

Maatregelen voor omgeving

  • Provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe hebben een overeenkomst voor de Railterminal Gelderland en het omliggende gebied. Hierin is onder andere afgesproken dat de provincie 4,5 miljoen beschikbaar stelt voor gebiedsmaatregelen. Samen met haar inwoners bepaalt de gemeente welke gebiedsmaatregelen worden uitgevoerd.
  • Bewoners die vlakbij de Railterminal Gelderland wonen, kunnen gebruikmaken van het aanbod om de waardevermindering (planschade) van hun woning te laten bepalen, voordat het inpassingsplan is vastgesteld. Zij krijgen in dit aanbod ook de eerste 2% waardevermindering vergoed die normaal onder het eigen risico valt. Gemeente Overbetuwe is in het verlengde hiervan bezig met een aankoopregeling voor woningen.
  • De gemeenten Overbetuwe en Nijmegen werken samen met het Rijk en de provincie aan een oplossing voor toekomstige verkeersproblemen veroorzaakt door het groeiende verkeer rond afslag 38 van de A15. Hiervoor hebben de gemeenten, de provincie en het Rijk een bedrag gereserveerd. Dit is echter nog niet voldoende om de oplossing te realiseren.