Planning

7 juli 2021
Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten.

14 juli tot en met 25 augustus 2021
Inpassingsplan en gecoördineerde besluiten ter inzage.

15 juli tot en met 25 augustus 2021
Instellen beroep bij Raad van State mogelijk.  

Zomer 2021 - voorjaar 2022
Voorbereidende werkzaamheden voor bodem, archeologie en de aanbestedingsprocedures voor aanleg van de infrastructuur en aanleg en exploitatie van de terminal. Hierover communiceren via deze website onder het kopje Nieuws.

Voorjaar 2022 (ongeveer zes maanden na ter inzagelegging)
Uitspraak Raad van State.

Als het inpassingsplan onherroepelijk is, starten de aanbestedingen voor het aanleggen en exploiteren van de railterminal en voor de aanleg van de infrastructuur en landschappelijke inpassing. Partijen die de terminal willen aanleggen en exploiteren doen een aanbieding gebaseerd op hun eigen business case. Na gunning van de aanleg en exploitatie van de terminal, wordt ook het contract voor de aanleg van de ontsluitingsweg en landschappelijke inpassing gegund. Dat betekent dat de realisatie van de ontsluitingsweg en landschappelijke inpassing pas start nadat er een exploitant is voor de railterminal.

Zomer 2023
Op basis van de huidige planning, starten de werkzaamheden medio 2023.